BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania psychologiczne (Sears, Maccoby i Lewin, Bandura i Walters) dowiodły, że większość agresywnych dzieci pochodzi z rodzin, gdzie jedno lub oboje rodziców to osoby agresywne. Frustrowane dziecko przenosi swoją agresję do szkoły, na swych kolegów i podczas gdy bije swego rówieśnika, realizuje zachowanie modelu agresywnego – rodziców. Ranschburg (1980) zwraca uwagę na interesujące zjawisko wykryte w badaniach psychologicz­nych i pedagogicznych. Mianowicie stwierdzono, że w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej na całym świecie chłopcy mają o wiele więcej trudności z dobrym zachowaniem niż dziewczynki. Autor podaje prawdopo­dobne wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Zauważa mianowicie, że jedną z głów­nych przyczyn tego zjawiska jest fakt, że prawie zawsze w klasach początko­wych pedagogiem jest kobieta, jej zachowanie jest modelem przede wszyst­kim dla dziewcząt, w znacznie mniejszym zaś stopniu dla chłopców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *