BUDZĄCE SPRZECIW

Dla LO poważnym proble­mem jest lęk, mimo, że ZSZ grożono przeważnie nieudzieleniem promocji, zaś młodzieży LO tylko złą ocenę. W czołówce rankingu – w obu typach szkół – plasuje się nauczycielskie demonstrowanie władzy.Możemy stwierdzić, że dla ucznia LO szkoła to miejsce głównie straszenia i    poniewierania godności człowieka, w luźnym związku z procesem dydak- tycznym-dlauczniaZSZjużsamtenproces jest na tyle stresującym, że jakby pochłania inne wymiary rzeczywistości szkolnej.Wśród budzących sprzeciw zachowań uczniów wyodrębniło się 7 kategorii:1.brak solidarności uczniowskiej: „byli niesolidami”, „skarżypyctwo”, „lizusy”,stosowanie używek jak papierosy, alkohol, 3. niewłaściwe zachowania wobec starszych: „byli chamscy wobec nauczycieli”, „chamskie gesty do starszych”, 4. agresja słowna: „klęli”, „wciąż mnie przezywali”, 5. demonstrowanie władzy: „gnębienie”, „wyżywanie się na młodszych”, 6. agresja fizyczna: „bili”. Ręko­czyn nierzadko połączony jest z wymuszaniem określonych dóbr (usługi, pienią­dze), które to czyny – między innymi – budują kategorie 7 – „inne’

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *