NEGATYWNE CECHY UCZNIÓW

Negatywne cechy uczniów dostrzegane przez nauczycieli to przede wszystkim: arogancja i upór (30,59%), agresja (15,58%), egoizm (12,98%), zbytnia pewność siebie (12,98%). Rzadziej wymieniano: postawy buntownicze, zawziętość, cwa­niactwo, brak systematyczności, pracowitości, słabą samokontrolę, nieodpo­wiedzialność, bojaźń (po 3,89%) oraz zazdrość, obojętność, obłudę, despo­tyzm, nadmierną skrytość i drażliwość (po 1,29%).Nauczyciele pytani o popełnione przez nich błędy w sytuacjach konflikto­wych najczęściej upatrywali przyczyn tych błędów we własnej niecierpliwoś­ci, nerwowości, nadmiernej impulsywności, zbyt emocjonalnym potraktowa­niu konfliktu (20%), w niedokładnej i pobieżnej percepcji sytuacji konflikto­wej (14%), nadmiernej pobłażliwości (19%), niekonsekwencji (8%) i przy­wiązywaniu wagi do szczegółów (8%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *