PRZEJAWY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

Zagresji interpersonalnej wśród dzieci i młodzieży stanowi­ło przedmiotbadań wielu autorów (zob. m. in. Kirwil 1988, Wójcik 1984). Można na ich podstawie sformułować wniosek, że częstość zachowań agresywnych zmienia się z wiekiem. Następuje też zastępowanie agresji fizycznej agresją werbalną. Z drugiej strony, w każdej z grup wieko­wych istnieje pewna ilość osób przejawiających agresję znacznie częściej, niż ich rówieśnicy. Celem badań własnych była diagnoza zagrożenia młodzieży takimi obja­wami niedostosowania społecznego, jak narkotyzowanie się i alkoholizowa­nie, stosowanie przemocy, dokonywanie kradzieży oraz przedstawienie czynników sprzyjających przejawianiu przez młodzież tego rodzaju zacho-. W niniejszej pracy koncentruję się na omówieniu wybranych przeja­wów zachowań agresywnych oraz ukazaniu roli szkoły, jako środowiska agresogennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *