PRZEPROWADZONA ANALIZA

Charakteryzu­jąca dotąd populację przewaga młodzieży uczącej się w szkołach zasadniczych w ostatnich latach zdaje się zanikać.Analizę prowadziłam na próbie losowo-warstwowej, której podstawę stano­wiła w/w zbiorowość generalna, podzielona na podgrupy wg. kryterium typu wybranej szkoły – z każdej warstwy pobrano odrębne próby po 100 jednostek.Pytania sformułowane w ankiecie są w części powtórzeniem pytań, które zawierały narzędzia badawcze, używane do badań nad przemocą w 1986 r„ częściowo zaś stanowią zarys różnych patogennych sytuacji wychowaw­czych, które – jak wynikało z pilotażu – mają najczęściej miejsce w szkole. Projekcje sytuacji wychowawczych skoncentrowano ostatecznie wokół agre­sji nauczycieli, dewastacji mienia szkoły, drastycznej niesprawiedliwości, rozbójniczego wymuszenia oraz stosowania na terenie placówki różnego typu używek, wyróżniając w badanej rzeczywistości komponent poznawczy, be­hawioralny oraz emocjonalno-oceniający.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *