UWARUNKOWANIE SYTUACJI

Rodzi się w tym miejscu pytanie, na ile tego rodzaju sytuacja uwarunko­wana jest czynnikami makrostrukturalnymi (np. sytuacja społeczno-politycz­na kraju, a zwłaszcza kondycją ekonomiczną państwa), na ile zaś – brakiem odpowiednich kompetencji i niechęcią do podejmowania stosownej działal­ności przez nauczycieli? Odpowiedzi bywają niejednokrotnie szokujące. Na tle ubożejącej, trawionej różnego rodzaju patologiami (w tym tzw. „patologią ukrytą”) rodziny, ograniczonej lub w ogóle nie istniejącej sieci placówek upowszechniania kultury, niewidocznymi w praktyce organizacjami mło­dzieżowymi, dalece nie wystarczającej działalności instytucji społecznych i związków wyznaniowych, w tym zwłaszcza dominującego w Polsce koś­cioła katolickiego, szkoła pozostaje niejednokrotnie jedyną placówką posia­dającą potencjalne możliwości stymulowania i korygowania rozwoju mło­dzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *