WYSTĘPUJĄCA RÓŻNICA

Występuje różnica między opiniami badanych o agresji kolegów a samo­oceną ich własnej agresywności.  W badanej populacji młodzieży istnieje stosunkowo liczna grupa osób reagujących na różnego rodzaju sytuacje społeczne w sposób agresywny. W opinii badanych uczniów dotyczy to szczególnie środowiska rówieśni­czego młodzieży ze szkoły pomaturalnej. Młodzież ze szkoły artystycznej i pomaturalnej często wskazywała na istnienie u swoich nauczycyeli negatywnego nastawienia do nawiązywania z uczniami kontaktu. Sytuacja taka zaistniała w placówkach, w których z racji np. wieku uczniów (szkoła pomaturalna), czy też specyficznych relacji mistrz-uczeń (szko­ła artystyczna), można by oczekiwać całkowicie odmiennych stosunków.  Unikanie kontaktu, brak zrozumienia między nauczycielem a uczniami pro­wadził do tworzenia się konfliktów, a to z kolei implikowało podejmowanie przez nauczyciela – w sposób mniej lub bardziej świadomy, walki z uczniami. Wówczas to nauczyciel ma zwyczaj operowania w swojej pracy przede wszystkim karą oraz narzucania uczniom swoich opinii i decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *