WZORY AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ

Wzory agresywnych zachowań mogą być – zdaniem Bandury (1968) – wyuczone w drodze bezpośredniego doświadcze­nia, a więc metodą prób i błędów albo w wyniku obserwowania zachowań innych (modelowania). Szczególne znaczenie w powstawaniu zachowań ag­resywnych przypisuje się modelowaniu, które jest takim uczeniem się spo­łecznym, którego istotę stanowi naśladowanie tego, co robią inni ludzie. Jest ono powszechną a zarazem aktywną formą uczenia się, sprzyjającą przejmo­waniu wielu pożądanych i niepożądanych reakcji oraz nawyków od rodzi­ców, nauczycieli, itd. Przejmowanie zachowań modela odbywa się bez u- przedniego wyraźnego nacisku czy przymusu, gdyż naśladowanie – na co zwraca uwagę Bronfenbrenner (1970), jest samo w sobie czynnością nagradzającą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *